[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Blackjack spelregels en uitleg | Jack Ace Blackjack
Jack Ace Blackjack

Blackjack spelregels en uitleg

Blackjack uitleg

BlackJack spelen dient volgens het spelreglement gespeeld te worden met minimaal twee spellen van 52 speelkaarten.
In de praktijk bieden de Nederlandse echte casino’s BlackJack spelen alleen aan gespeeld met zes stokken.
Er wordt dus gespeeld met in totaal 312 kaarten.
De kleur van een kaart (klaver, ruiten, harten of schoppen) speelt geen enkele rol.
De waarde van de kaarten in het spel is als volgt:
Blackjack spelen voor echt geld
De tien, boer, vrouw en heer zijn bij dit spel volkomen gelijkwaardig.
Wanneer in het vervolg sprake is van een tien of van een plaatje dan wordt er altijd willekeurig een van deze vier kaarten bedoeld.
In tabellen zal de letter T gehanteerd worden om een tien aan te geven.
Een speler mag zelf kiezen of hij een aas voor 1 of 11 punten laat tellen.
Een aas in de bank telt altijd voor 11, tenzij de bank hierdoor boven de 21 zou komen.
In dat geval telt de aas voor 1.
Een hand waarin een aas voorkomt die voor 11 geteld wordt noemt men een ‘zachte’ hand, zo vormen bij voorbeeld een aas en een zeven samen zachte 18.
Een hand waarin geen aas voorkomt of waarin een aas voorkomt die voor 1 geteld moet worden heet een ‘harde’ hand.
Een aas, een vijf en een tien tellen op tot harde 16.
De kaarten worden geplaatst in een kaartenhouder, een zogenaamde schoen of slof.
Dit instrument zorgt ervoor dat de dealer de kaarten op een gemakkelijke manier een voor een kan uitdelen.
In het midden van de tafel bevindt zich een ruimte voor de ‘verzekering’-of insurance-inzetten van de spelers.
Daarbuiten bevinden zich zeven in-zetgebieden; dit zijn de boxen.
Elke box wordt door vier rondjes gemar-keerd, waarbij het eerste rondje dubbel is uitgevoerd.
Dit eerste rondje is bestemd voor de inzet van de zittende speler die de beslissingen voor die box neemt, de boxhouder.
Op de overige rondjes kan men meespelen met de boxhouder.
Zittende spelers mogen bij elkaar inzetten, maar ook staan-de spelers kunnen meespelen.
Wordt er ingezet op een box zonder zittende speler, of speelt de zittende speler even niet mee, dan dient voor aanvang van de spelronde vastgesteld te worden wie hier boxhouder wordt.
Bij conflicten geldt de ongeschreven regel dat de speler met de hoogste inzet boxhouder wordt.
Vroeger was het zo dat medespelers op een box de boxhouder niet mochten adviseren bij het nemen van de spelbeslissingen.
In het huidige spelreglement is dit nog aangescherpt. Nu zijn alle vormen van advies aan de Black Jack tafel verboden.

Blackjack doel van het spel

Doel van het spel is om meer punten te halen dan de bank, echter zonder dat het puntentotaal de 21 overschrijdt.
Indien een speler of de bank meer dan 21 punten behaalt, dan heeft hij zich ‘dood’ gekocht.
Een speler die zich dood koopt heeft verloren, zijn inzet en kaarten worden direct door de dealer weggenomen.
De hoogste hand voor de speler en de bank is de ‘Black Jack’, de kaartcombinatie waaraan het spel zijn naam ontleent.
Een Black Jack is 21 punten behaald, met de eerste twee kaarten, dat wil zeggen een aas en een plaatje in willekeurige volgorde.
In het vervolg zal het spel Black Jack zonder aanhalingstekens en de 21 punten-combinatie ‘Black Jack’ met aanhalingstekens worden weergegeven.

Inzetten bij Blackjack

Voordat in een spelronde ook maar een kaart is getoond, kondigt de dealer aan dat ingezet kan worden.
De speler dient bij het inzetten rekening te houden met de minimum- en maximuminzetten.
Deze waarden staan vermeld op een bord bij of op de tafel.
Elke inzet afzonderlijk dient hoger dan of gelijk aan het minimum te zijn.
Het totaalbedrag van alle inzetten op een box mag het maximum van die tafel niet overschrijden.
Inzetten dienen een veelvoud van het minimum te zijn.

Uitdelen eerste kaarten blackjack spel

De dealer deelt een kaart uit aan iedere box waarop minimaal een inzet staat, te beginnen bij de speler aan zijn linkerzijde.
Hierna geeft hij zichzelf een kaart. Vervolgens deelt hij een tweede kaart uit aan iedere speler. De kaarten worden altijd met de beeltenis naar boven gedeeld.

‘Black Jack’ voor de speler.

Na het uitdelen van de eerste kaarten controleert de dealer allereerst of er spelers zijn die nu 21 punten hebben, een ‘Black Jack’ (aas en plaatje in willekeurige volgorde).
Alleen met een tien of aas als eerste kaart kan de bank ook een ‘Black Jack’ krijgen. Heeft hij die niet, dan kan hij nog wel 21 punten behalen, maar met drie of meer kaarten.
Dit geldt als een lagere hand. De spelers met een ‘Black Jack’ hebben nu dus een winnende hand en worden direct uitbetaald, anderhalf maal hun inzet.
Aangezien de normale uitbetaling voor een winnende hand een keer de inzet bedraagt noemt men de extra uitbetaling van een halve inzet de ‘Black Jack’-bonus.
Heeft de bank wel een aas of tien, dan heeft de speler met de ‘Black Jack’ nog niet gewonnen. Afgewacht moet worden hoe de bank straks koopt.

Even Money

Wanneer de bank als eerste kaart een aas heeft biedt de dealer spelers met een ‘Black Jack’ de mogelijkheid even money aan.
Even money houdt in dat de speler onmiddellijk eenmaal zijn inzet uitbetaald krijgt.
Het recht op de bonus van een halve inzet bij winst verliest hij hierdoor, maar an-derzijds wint de speler nu ook wanneer de bank ‘Black Jack’ trekt.
Een even money-uitbetaling op een ‘Black Jack’ is hetzelfde als het nemen van verzekering tegen een mogelijke ‘Black Jack’ van de bank.
De beslissing van de boxhouder over het al dan niet nemen van even money hoeft niet overgenomen te worden door eventuele medespelers op die box.

Verzekeren

Wanneer de eerste kaart van de bank een aas is dan kunnen de spelers zich verzekeren tegen een mogelijke ‘Black Jack’ voorde bank. De dealer kondigt de mogelijkheid om te verzekeren aan, waarna de speler die zich wil verzekeren een bedrag gelijk aan de helft van zijn inzet plaatst op de lijn ‘Verzekering’. Een speler die op een aantal boxen (mee)speelt mag per inzet bepalen of hij deze verzekert of niet. Spelers die hun ‘Black Jack’ willen verzekeren ontvangen direct de even money-uitbetaling.
Voordat de volgende kaart voor het verdere spelverloop getrokken wordt, geeft de dealer aan dat de mogelijkheid tot verzekeren gesloten is.

Blackjack volgende kaarten voor de spelers

Vervolgens worden de boxen stuk voor stuk afgehandeld.
Alle spelbeslissingen worden genomen door de boxhouder, meestal is dit de aan die box zittende speler.
Andere spelers die ook op de box hebben ingezet mogen de beslissingen niet beinvloeden.
Een speler kan aanvullende kaarten vragen (kopen) of hij kan passen. Daarnaast bestaan er extra opties, namelijk splitsen en dubbelen.
Deze worden op een andere pagina apart behandeld. Een speler heeft verloren wanneer hij aanvullende kaarten koopt en zijn hand zo boven de 21 punten komt dan heeft de speler zich ‘dood gekocht’. De dealer neemt in dat geval onmiddellijk de kaarten en de inzetten van die box in, voordat hij overgaat naar de volgende hand.

Volgende kaarten voor de bank

Nadat alle boxen afgehandeld zijn trekt de dealer kaarten voor de bank.
Zolang de bank 16 punten of minder heeft moet hij blijven kopen, totdat het puntentotaal 17 of meer bedraagt.
Indien de eerste kaart van de bank een aas is, worden na het trekken van de tweede kaart van de bank allereerst de verzekeringsinzetten afgehandeld.
Als de tweede kaart van de bank inderdaad een tien is worden alle inzetten op de verzekeringslijn 2 tegen 1 uitbetaald.
Is de tweede kaart geen tien, dan vervallen de verzekeringsinzetten en worden ze door de dealer weggehaald.

Afhandelen inzetten

Wanneer de bank meer dan 21 punten heeft behaald en zich dus heeft dood gekocht, betaalt de dealer alle overgebleven inzetten van de spelers eenmaal uit.
Bedraagt het puntentotaal van de bank 21 of minder, dan neemt de dealer inzetten in van de spelers die minder punten hebben en betaalt diegenen uit die meer punten hebben.
Indien de speler en de bank evenveel punten hebben is het resultaat een gelijk spel (ook wel stand-off of push).
De speler is vrij zijn inzet terug te nemen of te veranderen.
Een ‘Black Jack’ verslaat een 21 die bestaat uit drie of meer kaarten dit geldt zowel voor de speler als voor de dealer.
Wanneer een speler een ‘Black Jack’heeft, wordt de initiele inzet anderhalf keer uitbetaald, tenzij de bank ook ‘Black Jack’ heeft.
In dit laatste geval is weer sprake van een standoff, een gelijkspel. Voor de bank is het aantal mogelijke uitkomsten van een hand zeven, te weten: dood gekocht, 17,18,19,20,21 en ‘Black Jack’ (in oplopende volgorde van sterkte).
Aangezien een speler niet hoeft door te kopen tot 17 punten, kan hij op 16 punten of minder eindigen.
In de volgende tabel zijn de mogelijke uitkomsten van een Black Jack-spel weergegeven.
De totalen van de bank staan horizontaal, die van de speler verticaal.
Op de kruising van een rij en een kolom staat het resultaat van de speler.
Voor de duidelijkheid is de verzekeringsuitbetaling ook aange-geven.
Zoals u ziet leveren ‘Black Jack’ en verzekering samen altijd de winst van een inzet op. Dit verklaart de even money-uitbetaling.

Het Black Jack-uitbetalingsschema

Bank

Dood

17

18

19

20

21

‘Black Jack’

Dood 16 of minder

17

18

19

20

21 ‘Black Jack’

1,5

-1

0

1

1

1

1,5

-1

-1

0

1

1

1,5

-1

-1

-1

0

1

1,5

-1

-1

-1

-1

0

1,5

-1

-1

-1

-1

-1

1,5

0

Verzekering

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

1

Voorbeeld
U speelt aan een / 10-tafel op vier boxen mee, steeds met inzetten van / 10. De bank heeft als eerste kaart een aas. U besluit een hand te verzekeren, de andere drie niet.
De vier handen eindigen ten slotte op 15 punten, 18, 20 en ‘Black Jack’.
De bank trekt op zijn aas een zeven en eindigt dus op 18 punten.
De uitbetaling is als volgt: de verzekering verliest (-/ 5), 15 punten verliest (-/ 10), 18 is een stand off (/ 0), 20 wint (/ 10) en de ‘Black Jack’ wint ook (/ 15).
Netto resultaat: de speler wint een inzet (/ 10).

Na deze ronde begint het spel weer van voor af aan en kan er opnieuw worden ingezet.

Extra bij Blackjack

om het spel interessanter te maken zijn er enkele speciale regels ingevoerd, namelijk splitsen, dubbelen en de ‘drie-zevens-bonus’. Deze zullen hieronder behandeld worden.

Splitsen

Wanneer de eerste twee kaarten van een speler dezelfde waarde hebben dan mag hij deze splitsen.
Twee plaatjes, bij voorbeeld een tien en een vrouw, mogen ook gesplitst worden.
Hiertoe plaatst de boxhouder naast de oorspronkelijke inzet een tweede inzet van gelijke hoogte.
De dealer legt de kaarten nu los van elkaar, waarna de twee kaarten en de daarbij behorende inzetten als twee afzonderlijke handen beschouwd worden.
Ze worden na elkaar op de gebruikelijke wijze afgehandeld.
Indien op een gesplitste kaart wederom een kaart gelegd wordt met dezelfde waarde dan kan doorgesplitst worden.
Het aantal keren dat gesplitst mag worden is niet begrensd.
Wanneer een speler een paar azen splitst dan ontvangt hij op elk aas slechts een kaart.
Is die kaart echter een aas, dan mag het nieuwe azen paar wel weer gesplitst worden.
Een gesplitst aas met een tien erop of een gesplitste tien met een aas erop telt niet als ‘Black Jack’, maar slechts als een gewone 21 en verliest dan ook van een ‘Black Jack’ in de bank.
Wanneer de boxhouder besluit te splitsen dan mogen de medespelers op die box zelf bepalen of zij de splits willen volgen.
Zo ja, dan plaatsen zij, net als de boxhouder, een extra inzet op tafel gelijk aan de oorspronkelijke.
Zo nee, dan spelen zij mee met de eerste (voor de speler de rechter) van de twee nieuwe handen.
Deze regel geldt ook voor het doorsplitsen.

Dubbelen

Wanneer een speler met zijn eerste twee kaarten 9, 10 of 11 punten bereikt heeft dan mag hij zijn inzet verdubbelen.
In dat geval ontvangt hij nog slechts een kaart. Dubbelen mag ook op een gesplitste hand, en tevens op een hand bestaande uit een aas en een acht of een aas en een negen.
In deze laatste gevallen kiest de speler ervoor om de aas voor 1 te laten tellen.
Indien met een aas en een 8 gedubbeld wordt en de derde kaart is een 2 dan telt de hand slechts voor 11 punten, en niet voor 21 (dubbelen op een zacht totaal is overigens niet aan te raden. Een ‘Black Jack’ mag niet gedubbeld worden, echter een gesplitste tien met een aas erop weer wel.
Indien een speler besluit te dubbelen dan mogen de mede-spelers op die box ieder zelf beslissen of zij hun inzet willen verdubbelen of niet.

Drie zevens bonus bij Blackjack

Wanneer de eerste drie kaarten van een speler zevens zijn en hij heeft niet van de splitsoptie gebruik gemaakt, dan krijgt de speler onmiddellijk een bonus uitbetaald die gelijk is aan zijn inzet. Vervolgens speelt hij met het totaal van 21 punten door, zodat grote kans bestaat om nogmaals uitbetaald te worden.
In de begintijd van de Nederlandse casino’s bestond de bonus uit een fles champagne, deze bonus is in enkele buitenlandse casino’s nog steeds gebruikelijk.

Voordelen van de blackjackspeler

Zoals uit de spelregels blijkt zijn de opties voor de speler en de dealer nogal verschillend. De dealer heeft geen enkele vrijheid.
Hij mag niet dubbelen, niet splitsen, zich niet verzekeren tegen een mogelijke ‘Black Jack’ van een speler, en krijgt geen ‘Black Jack’- of drie-zevens-bonus.
Verder dient hij altijd tot en met 16 te kopen en vanaf 17 te passen. Hier staat tegenover dat de speler die zich dood koopt, zijn inzet verliest, ook wanneer de bank zich daarna eveneens dood koopt. Een nauwkeurige analyse toont aan dat bij correct spel deze voor- en nadelen elkaar vrijwel compenseren. De bank blijkt een klein voordeel te hebben, ongeveer 0,5%. Dit betekent dat iemand die 200 spelletjes Black Jack speelt, gemiddeld een inzet meer verliest dan wint. Dat de bank een klein voordeel heeft is natuurlijk geen toeval. De spelregels zijn nauwkeurig gekozen om dit te bereiken.

1 Reactie

  1. Pingback: Blackjack leren spelen | Nederlands Casino

Geen reacties toegestaan.