[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Kaarten tellen inzetstrategie | Jack Ace Blackjack
Jack Ace Blackjack

Kaarten tellen inzetstrategie

Blackjack inzet strategie kaarten tellen

De informatie van de subpagina’s over de kaarten tel systemen bij blackjack zijn voldoende om in het casino Black Jack te spelen met een positieve winstverwachting.
Deze positieve verwachting houdt in dat een speler op de lange termijn altijd winst zal maken, mits hij natuurlijk niet voortijdig failliet is gegaan.
De voordeeltjes die met kaarten tellen behaald kunnen worden zijn klein, doorgaans tussen 0,5% en 1,5%.
Met deze kleine voordeeltjes zijn lange verlies series niet uitzonderlijk. Een serie waarbij een speler honderd gemiddelde inzetten meer verliest dan wint is niet abnormaal (gelukkig is de kans op een winstserie van honderd inzetten groter!).
Het is daarom essentieel om te beschikken over een goede inzetstrategie. Zo’n inzetstrategie zorgt ervoor dat u niet te hoog of te laag inzet, beschermt u tegen lange verlies-series en optimaliseert uw winstverwachting. Deze inzetstrategie hangt primair af van het kapitaal dat u beschikbaar heeft om BlackJack te spelen.

Kelly criterium

De Amerikaanse professor Kelly heeft zich verdiept in het ontwikkelen van een inzetstrategie waarvan het resultaat optimaal dient te zijn op de langere termijn. Met optimaal wordt hier bedoeld: een zo groot mogelijke winst tegen een zo klein mogelijk risico. Hij ging uit van een eenvoudig kansspel, waarbij de speler slechts zijn inzet kan winnen of verliezen. De speler weet voor elk spel begint precies hoeveel voordeel hij heeft, en hij mag vervolgens zijn inzet vrij kiezen. Het Kelly-criterium luidt dan als volgt:
Het Kelly inzetschema:

 


Voordeel (V)


Inzet (I)


V    groter dan 0


V    gelijk aan 0


V    kleiner dan 0


I = V x kapitaal


1 = 0


1 = 0

Voorbeeld
– Een speler heeft een kapitaal van / 1200. Bij het eerste spel is zijn voordeel 6%. De optimale inzet bedraagt / 72 (6% van / 1200).
– De speler wint. Zijn nieuwe kapitaal is dus / 1272.
– Bij het volgende spel is zijn voordeel gedaald tot 5%. De optimale inzet wordt nu / 63,60 (5% van / 1272).
Het Kelly-criterium is niet direct toepasbaar als inzetstrategie voor BlackJack in het casino. De redenen liggen voor de hand:
– er is een tafelminimum en -maximum;
– het is onpraktisch de hoogte van uw kapitaal te berekenen na elk gewonnen of verloren spel;
– inzetten van bij voorbeeld / 63,60 zijn niet toegestaan;
– door de BlackJack bonus en de splits- en dubbelmogelijkheid kan een speler meer dan zijn initiele inzet winnen of verliezen; het risico bij Black Jack is dus groter dan bij het kansspel van Kelly;
– een klein kapitaal impliceert kleine inzetten; dit kan resulteren in een (te) lage winstverwachting per uur; kaarten tellen loont dan nauwelijks de moeite.
Vanwege het grotere risico is het raadzaam een meer conservatieve strategie dan het Kelly-criterium te hanteren. De basisfilosofie blijft wel gehandhaafd:
– bij een twee keer zo groot voordeel bedraagt de inzet ook twee keer zo veel;
– indien het kapitaal aanmerkelijk is toe- of afgenomen, dient het inzet-schema aangepast te worden; na een verliesserie wordt de inzet verlaagd (risicoverkleining), na een winstserie wordt de inzet verhoogd (vergroting van de winstverwachting).

Inzetschema

Om de verliesseries redelijkerwijs op te kunnen vangen is een startkapitaal van minimaal / 5000 benodigd. Omdat een conservatieve inzetstrategie bij een kapitaal tussen / 5000 en / 30.000 een te lage verwachte opbrengst met zich meebrengt, wordt hier een iets progressievere strategie voorgesteld. Dit impliceert helaas ook een wat hoger risico.
Black Jack-inzetschema, afhankelijk van voordeel en beschikbaar kapitaal”

 

 


Kapitaal


Inzet bij voordeel V (V > 0)


5000 tot 10.000 10.000 tot 30.000
30.000 en hoger


V    x 10.000

V    x (0,25 x kapitaal + 7500)
V    x 0,5 x kapitaal

Indien er geen voordeel is (true count kleiner of gelijk aan 1) wordt uiteraard de minimale inzet geplaatst.
Omdat positieve situaties met true counts boven de 1 niet zo vaak voorkomen in een slof (circa 1 op de 6 spellen) zal vaak de minimuminzet worden ingezet. Het is daarom van groot belang een goede spreiding tussen de minimuminzet en de grote inzetten in acht te nemen. Als maatstaf wordt de inzet genomen die bij 1% voordeel geplaatst wordt. Aanbevolen wordt het minimum zo te kiezen dat deze inzet ten minste 6 minimuminzetten bedraagt, anders is de winstmarge te mager. Met een kapitaal van / 10.000 mag men / 100 inzetten bij een voordeel van 1%. Aan een / 10-tafel kan dus gespeeld worden (/ 100 is namelijk 10 minimuminzetten). Een / 20-tafel is echter te hoog gegrepen. Men zou hier relatief te veel geld op de minimuminzetten verliezen.
Het verdient aanbe veling om de inzethoogten aan te passen wanneer er een aanzienlijke wijziging van het kapitaal heeft plaatsgevonden. Het is gunstig om bij voordeel op een aantal boxen te spelen, omdat dan in totaal meer geld ingezet mag worden en de winstverwachting dus toeneemt. Dit mag omdat het risico iets afneemt. Er is namelijk een redelijke kans dat verlies op de ene box gecompenseerd wordt door winst op een andere box.
In onderstaande tabel staat de toegestane totale inzet aangegeven voor het spelen op meer boxen, uitgedrukt in de inzet die op een box gespeeld kan worden.
Totale inzet, indien op meer boxen gespeeld wordt:

 

 


Aantal boxen


Totale inzet


1


1


2


1,5


3


1,8


4


2


5


2


6


2


7


2

Uiteraard dient u voorzichtigheid te betrachten wanneer u op de boxen van andere spelers inzet. Bij andere kaartentellers en bij basisstrategiespelers kunt u veilig meespelen. Bij zwakke spelers echter wordt het voordeel ten gevolge van de telling meer dan geneutraliseerd door mogelijke foutieve spelbeslissingen, terwijl u geen adviezen mag geven! Probeer daarom het spelniveau van de boxhouders aan uw tafel zo goed mogelijk in te schatten.
Als voorbeeld wordt hier de inzetstrategie voor een kapitaal van / 5000 tot / 10.000 uitgewerkt voor inzetten aan een, twee of drie boxen.
Gedetailleerd inzetschema:

 

 


True count


Voordeel


Inzet 1


Inzet 2


Inzet 3

2

3

4

5

6

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

50

100

150

200

250

35

75

110

150

190

30

60

90

120

150


Speelbaar minimum: / 5 of / 10


Schema aanpassen als kapitaal > / 15.000 Stoppen als kapitaal < / 2500

Toelichting
– Inzet 1 is de inzet wanneer op een box gespeeld wordt.
– Inzet 2 is de inzet per box, als op twee boxen gespeeld wordt.
– Inzet 3 is de inzet per box, als op drie boxen gespeeld wordt.
– Wanneer uw kapitaal onder de grens van / 2500 zakt is het beter te stop-pen en een nieuw startkapitaal van / 5000 of meer op te bouwen. / 2500 is namelijk al aan de lage kant om mee te nemen naar het casino. U kunt natuurlijk lager spelen, maar dat raden wij af. De verwachte winst daalt namelijk tot praktisch niets. Kaartentellen is dan geen zinvolle bezigheid meer.

Factoren die de opbrengst beinvloeden

De opbrengst die u mag verwachten hangt in sterke mate af van de volgende factoren:
De grootte van het kapitaal
lemand met een inzet van / 200 bij 1 % voordeel verdient meer dan twee keer zoveel als iemand die / 100 inzet bij hetzelfde voordeel. Beide spelers hebben immers evenveel kosten aan de minimuminzetten, maar deze vallen relatief lager uit voor de speler met het grotere kapitaal. Om een indicatie van de verwachte winst per uur te geven:

 

 


Kapitaal


Verwachte winst per uur

/ 10.000

/ 40.000

/ 100.000

/ 200.000

tussen/8 en/ 15

tussen / 15 en / 25

tussen / 35 en / 50

tussen / 70 en / 100

De positie van de steekkaart in de slof
Het aantal keren dat voordelige situaties voor de speler ontstaan hangt in sterke mate af van de positie van de steekkaart. Indien de steekkaart een spel van de achterkant staat dan is dit vele malen gunstiger dan een half afgestoken slof. Helaas is deze kennis al lang en breed bekend bij het casino management. Veel casino’s verplaatsen de steekkaart naar voren indien ze vermoeden dat er kaartentellers aan tafel zitten.

Het aantal spelen per uur
Hoe meer handen u speelt per uur, hoe meer u kunt verdienen. In Nederland is het tempo aan de BlackJacktafels laag, tussen de 25 en 50 spelen per uur. In het buitenland is het tempo soms veel hoger.
De mogelijkheid om op meer boxen te kunnen spelen Bij het spelen op twee boxen mag 1,5 keer zo veel ingezet worden. De winstverwachting is dus ook 1,5 keer zo hoog. Dit geldt nog sterker bij het spelen op drie of meer boxen. Het is daarom raadzaam om op te letten of er aan tafel andere kaartentellers of basisstrategiespelers zitten op wie ingezet kan worden.

Anbevelingen kaarten tellen

Er zijn vele uitstekende kaartentellers in de loop van de tijd weinig succesvol gebleken. De reden hiervoor was bijna zonder uitzondering een slechte inzetstrategie of slecht geldbeheer (money management). Iemand die elke keer als hij veel geld wint dit onmiddellijk uitgeeft, is geen lang BlackJack even beschoren. Ook iemand die (veel) te hoog inzet loopt groot risico eens terecht te komen in een verliesserie die hem financieel (en mentaal) de das om doet. Maar ook het te laag inzetten kan de lange-termijnwinst sterk negatief bei’nvloeden, omdat een goede spreiding tussen minimuminzet en hoge inzet niet gehaald wordt. De belangrijkste succesfactor voor een kaartenteller is zelfbeheersing. Indien een inzet net verloren is gegaan, en de true count is gezakt, dient een kleinere inzet ge-plaatst te worden. Het najagen van verloren geld (‘stomen’) is een zeer slechte eigenschap; gegarandeerd pakt dit een keer fout uit. Het voordeel dat behaald wordt is er op gebaseerd dat de speler altijd voldoende geld bij zich heeft om te splitsen en te dubbelen. Zet dus nooit al het geld in dat u bij u heeft; zorg voor voldoende geld voor minimaal een splits en een dubbel. Om een goed inzicht te krijgen in de behaalde resultaten is het belangrijk een administratie bij te houden van uw BlackJack resultaten. Per sessie kan bijgehouden worden: de datum, het aantal gespeelde uren, het resultaat van de sessie en het totale resultaat. Dit overzicht biedt na enige tijd een goed inzicht in de korte-termijn-fluctuaties waaraan uw BlackJack kapitaal onderhevig is.

Speel uitsluitend met geld dat u kunt missen.
Stel een verantwoord inzetschema op en houdt u daar zo goed mogelijk aan.
Pas het schema aan bij een behoorlijke wijziging van uw kapitaal. Speel nooit aan een tafel waarvan het minimum te hoog is voor uw kapitaal (minimaal l-op-6-spreiding).
Speel indien mogelijk meer boxen in voordelige situaties, speel echter alleen met goede spelers mee en zet nooit meer in dan twee keer het bedrag dat u op een box zou spelen.
Speel zoveel mogelijk onder goede condities, dat wil zeggen aan een snelle tafel waar de steekkaart goed staat en waar goede medespelers zijn.
Let goed op het bedrag dat u aan fooien uitgeeft. Houd de resultaten van uw BlackJack sessies bij.